\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">即将施行的《民法典·继承编》\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">对现行继承法有了不少补充和调整\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">比如,扩大了法定继承人范围\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">在一定条件下\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">侄甥可代位继承\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/25ADD9556A6D5470FC3516273139B6A7443ADFD2_size73_w600_h796.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"796\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">对遗产的范围采取概括式规定\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">把虚拟财产划进了遗产范畴\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">废除了公证遗嘱效力优先规则\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">继承人会丧失继承权的情况也增加了\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">除了现行《继承法》规定的4种情况外\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">法外狂徒张三如果把妈妈的遗嘱藏了起来\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">或者以其他不当方式\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">让妈妈设立、修改、撤回遗嘱\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">也会失去继承资格\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">但是在特定情况下\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">他还有恢复继承权的可能性\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/D174AD85773E5076B9010B505656846E72F53F0C_size71_w600_h794.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"794\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">打印遗嘱、录像遗嘱\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">也都可以算是有效遗嘱了\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">但要注意,录像遗嘱和打印遗嘱\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">都需要有2个以上的见证人在场见证\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">缺少见证人可能导致遗嘱纠纷哦\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/A1DCBB88F6BC4EC88BFB81E7EB2FADF2367EF397_size68_w600_h770.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"770\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">此外,《民法典》一下用了5个条款\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">首次设定了“遗产管理人制度”\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">把处理遗产、债权、债务等事儿\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">交给指定的人、组织或机构去做\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">有助于化解很多造成骨肉反目的纠纷\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/12910A9573C8EC6D87704DA1C7C01F976E3A9D80_size39_w600_h729.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"729\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">《民法典·继承编》保障了民众的继承利益\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">既尊重被继承人的意愿\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">又维护继承人的权益\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">家庭的和睦美满\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">和家族财富的代代传承\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">都靠它来保障了\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/E548809EFCA1446DA4892CB8015E21F20C3EFF4B_size55_w600_h663.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"663\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">不过,大鱼想告诉大家\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">(敲黑板,划重点)\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">法定继承是多种家族财富传承手段中的一种哟\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">此外还有遗嘱、生前赠与\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">大额人寿保险、家族慈善基金会\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">家族信托等多种传承方式\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">今天专门讲一讲影视作品里常听说的\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">家族信托服务\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/C2FF4D320D9735BE6D8D18FE664B6D5377452693_size93_w600_h836.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"836\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">家族信托作为一种财富传承手段\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">在欧美等地已有较长发展历史\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">信托公司、私人银行、律师等深度参与\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">这样的专业制度可不是一朝一夕形成的\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">家族财产的继承从古至今有怎样变化?\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">听我讲一讲\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/F8B44E89E611EE3D529C38C2F93EFC9C64C197AA_size26_w600_h533.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"533\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">家族信托的起源有很多种解释\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">一种说法是起源于古罗马\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">古罗马人相当重视遗嘱\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">遗产继承以遗嘱优先\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">死的时候没遗嘱那是巨大的耻辱\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">但遗嘱不是想设就能设\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">1.常规的会前遗嘱要交给贵族大会审核\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">但那个会一年就开两次\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">2.必须是罗马市民才有资格继承遗产\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">想在遗嘱里把遗产给非市民是不行的\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/C3BE49377DC62670EDB4FB10BFB3EC3C326AB4D9_size72_w600_h1149.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"1149\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">所以古罗马后来就出现了称铜式遗嘱\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">张凯撒在生前把家产以“要式买卖”的形式\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">“卖”给信任的朋友\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">朋友在张凯撒死后再按照他的意愿\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">把遗产分配给他家人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">这……这不就跟当代的信托很像吗?\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">到了奥古斯都时代\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">罗马帝国在法律上允许了这种“信托”制度存在\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">据说这就是家族信托最早的源流\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/F641DF17AC7322B2E59FC0D34984B626FDC1FF16_size83_w600_h944.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"944\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">后来到了13世纪\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">英国出现了“用益制”\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">也叫“尤斯制”(USE)\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/2894C928F9C71E07600D9624FAC93D593B44B82D_size26_w600_h553.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"553\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">教徒想把土地捐给教会\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">国王伐开心\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">就颁布了没收条例\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">未经国王许可捐给教会的土地\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">统统要没收\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">为了继续给教会送钱\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">头脑灵活的教徒们用起了尤斯制\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">把土地转让给受托人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">约定土地的收益全都给教会\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/E7B2576540480A7DC6D0FA9DBD40CE2DF4766B7B_size63_w600_h1055.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"1055\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">尤斯制在传承家族财富上有了广泛应用\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">比如12、13世纪欧洲十字军东征的时候\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">远征的骑士们就运用尤斯制\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">把留下的田产、财产\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">转让给了信任的第三方\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">委托第三方把收益交给远征军的家人们\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/F818480620E3E74FCBC4526C60BBBAE230F22AFF_size50_w600_h669.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"669\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">再比如,中世纪英国奉行长子继承制\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">土地都要给长子,不能给其他继承人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">只要在生前利用尤斯制把土地转让给他人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">指定家族成员做受益人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">就能绕开法定继承的规定\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">让其他继承人也能分到遗产啦\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/4E10B531B91280920F431513E649DF2020DB491E_size44_w600_h658.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"658\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">尤斯制在英国越来越流行\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">关键角色“受托人”也越来越职业化\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">到19世纪出现了专业的信托机构\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">并最终诞生了现代信托制度\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">其中的家族信托\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">就成了家族财富传承的重要手段\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/5F598E01C1E01DF328FA90CA69239397BA587D3B_size53_w600_h667.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"667\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">16世纪的法国贵族被驱逐出境\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">逃到瑞士日内瓦\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">他们跟欧洲各国的贵族还有联系\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">就帮其他贵族管理家族财产\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">经营、投资、遗产继承啥都干\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">这群为贵族服务的贵族\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">开创了名为“私人银行”的业务\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">他们就是第一代私人银行打工人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/F4B33B2E14BF392CFBA154A72B9B77C8B039A7C8_size221_w1080_h1796.jpg\" data-imagewidth=\"1080\" data-imageheight=\"1796\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">现代私人银行的业务不断进化\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">为高净值客户提供更多产品和服务\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">由私行管理的家族财产\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">在家族传承中越来越壮大了\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">近年来私行在中国大陆获得了新发展\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">2007年,中国银行在境内\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">率先推出私人银行服务\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">中国银行私人银行北京、上海分部\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">正式对外营业\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/B48A00437B0357D720D3C9F4AB588B0ADBA0827A_size60_w600_h711.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"711\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">中国银行私人银行自2016年开始\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">提供“家族信托服务”\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">由中国银行作为财务顾问和托管行\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">中国银行合作信托公司作为受托人\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">根据委托人的意愿\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">管理、运用、处分家族财产\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">让委托人的家族财富长久传承\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">家业长青\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_01/7C0BC3B9451D39E71226F98B6B69C7CDA727825C_size61_w600_h636.jpg\" data-imagewidth=\"600\" data-imageheight=\"636\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">中国银行私人银行能够为家族财富传承保驾护航\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">用专业服务为客户度身定制传承方案\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">满足客户在婚前财产?;?、子女教育婚姻\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">公益慈善事业、家族企业传承等方面的需求\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">为了自己的未来\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">也为了后代们的未来\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">高端客户愿意将信任和财富\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">托付给中国银行私人银行\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">中银私行也将不负这份信任\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">珍视托付\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">“诚相托、信相守、代相传、家相伴”\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter detailPic\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/qr/2020_01/71A86C05E3EFE29B696470A297563CEB1AF3218A_size69_w1080_h980.jpg\" data-imagewidth=\"1080\" data-imageheight=\"980\" alt=\"《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">中国银行于12月18日发布了\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">\u003cstrong>《中国企业家家族财富管理白皮书》\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">和\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">\u003cstrong>《2021中国银行个人金融\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">\u003cstrong>全球资产配置白皮书》\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">点击阅读原文\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">与中国银行私人银行一同\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\" style=\"text-align: center;\">驭浪远航!\u003c/p>","type":"text"}],"currentPage":0,"pageSize":1},"editorName":"李文婷","editorCode":"PX019"}}; var adData = {"adHead":"%0D%0A%3C!--s_all-indexs_180823_ad_qpdggtb%202020.10.30%2011%3A35%3A50--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fx0.ifengimg.com%2Ffeprod%2Fc%2Fm%2Fmobile_inice_v202.js%22%20%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all-indexs_180823_ad_qpdggtb--%3E%0D%0A","adBody":"%0D%0A%3C!--s_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb%202021.01.13%2009%3A19%3A29--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%3EIfengAmgr.start()%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb--%3E%0D%0A","topAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'topAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","bottomAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'bottomAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D"}; var staticData = {"recommend":"%3Cstyle%3E%0A.ycR_intro%20%7B%0A%20%20%20%20margin%3A%2040px%200%3B%0A%7D%0A.ycR_tit%20%7B%0A%20%20%20%20font%3A%2016px%2F22px%20Microsoft%20YaHei%3B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23999%3B%0A%20%20%20%20background%3A%20url(%2F%2Fp0.ifengimg.com%2Ffe%2Fzxyc-article%2Fimages%2FautorTit_92996751.png)%20center%20no-repeat%3B%0A%20%20%20%20width%3A%20300px%3B%0A%20%20%20%20height%3A%2022px%3B%0A%20%20%20%20padding%3A%2020px%200%3B%0A%7D%0A.ycR_intro%20a%20%7B%0A%20%20%20%20width%3A%2078px%3B%0A%20%20%20%20height%3A%2028px%3B%0A%20%20%20%20border%3A%201px%20solid%20%23e2e2e2%3B%0A%20%20%20%20float%3A%20left%3B%0A%20%20%20%20margin-left%3A%2015px%3B%0A%20%20%20%20font%3A%2014px%2F28px%20Microsoft%20YaHei%3B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23666%3B%0A%20%20%20%20margin-bottom%3A%2018px%3B%0A%7D%0A.ycR_intro%20a%3Ahover%20%7B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23f54343%3B%0A%20%20%20%20border%3A%201px%20solid%20%23f54343%3B%0A%7D%0A.rec_lis%20ul%20li%2C%20.rec_more%20a%2C%20.ycR_intro%20a%2C%20.ycR_tit%2C%20.yc_intro_l%20a%20%7B%0A%20%20%20%20text-align%3A%20center%3B%0A%7D%0A%3C%2Fstyle%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22ycR_intro%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ch3%20class%3D%22ycR_tit%22%3E%E6%A0%8F%E7%9B%AE%E6%8E%A8%E8%8D%90%3C%2Fh3%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22clearfix%22%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fwarmstory%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%9A%96%E6%96%B0%E9%97%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fxuanzhan2020%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%AE%A3%E6%88%982020%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fpl.ifeng.com%2Fshanklist%2Foriginal%2F21-35136-%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%94%BF%E8%83%BD%E4%BA%AE%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fbigfish%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%A4%A7%E9%B1%BC%E6%BC%AB%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fxijinping%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%96%B0%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%97%B6%E4%BB%A3%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Ffeng.ifeng.com%2Fauthor%2F1367498%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E7%BE%8E%E4%B8%BD%E7%AB%A5%E8%A1%8C%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fliving%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%9C%A8%E4%BA%BA%E9%97%B4%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.ag8448.com%2Fc%2Fs%2F7pp53ejtQcC%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E9%9A%90%E7%A7%98%E8%80%8C%E4%BC%9F%E5%A4%A7%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fgongyi.ifeng.com%2Fhot%2Fspecial%2Ffhwzljjhtjhpc%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%A1%8C%E5%8A%A8%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E"}; var __chipsData = []; var __apiReport = (Math.random() > 0.99); var __apiReportMaxCount = 50; var getChipsDataByKey = function (data, key) { for (var i = 0, iLen = data.length; i

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

2020-12-29 17:59:18大鱼漫画

注意啦!注意啦!

2021年1月1日开始

《中华人民共和国民法典》火热上线

其中的“继承编”与我们个人家庭

和家族财富的传承息息相关

大家一起康一康吧

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

即将施行的《民法典·继承编》

对现行继承法有了不少补充和调整

比如,扩大了法定继承人范围

在一定条件下

侄甥可代位继承

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

对遗产的范围采取概括式规定

把虚拟财产划进了遗产范畴

废除了公证遗嘱效力优先规则

继承人会丧失继承权的情况也增加了

除了现行《继承法》规定的4种情况外

法外狂徒张三如果把妈妈的遗嘱藏了起来

或者以其他不当方式

让妈妈设立、修改、撤回遗嘱

也会失去继承资格

但是在特定情况下

他还有恢复继承权的可能性

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

打印遗嘱、录像遗嘱

也都可以算是有效遗嘱了

但要注意,录像遗嘱和打印遗嘱

都需要有2个以上的见证人在场见证

缺少见证人可能导致遗嘱纠纷哦

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

此外,《民法典》一下用了5个条款

首次设定了“遗产管理人制度”

把处理遗产、债权、债务等事儿

交给指定的人、组织或机构去做

有助于化解很多造成骨肉反目的纠纷

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

《民法典·继承编》保障了民众的继承利益

既尊重被继承人的意愿

又维护继承人的权益

家庭的和睦美满

和家族财富的代代传承

都靠它来保障了

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

不过,大鱼想告诉大家

(敲黑板,划重点)

法定继承是多种家族财富传承手段中的一种哟

此外还有遗嘱、生前赠与

大额人寿保险、家族慈善基金会

家族信托等多种传承方式

今天专门讲一讲影视作品里常听说的

家族信托服务

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

家族信托作为一种财富传承手段

在欧美等地已有较长发展历史

信托公司、私人银行、律师等深度参与

这样的专业制度可不是一朝一夕形成的

家族财产的继承从古至今有怎样变化?

听我讲一讲

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

家族信托的起源有很多种解释

一种说法是起源于古罗马

古罗马人相当重视遗嘱

遗产继承以遗嘱优先

死的时候没遗嘱那是巨大的耻辱

但遗嘱不是想设就能设

1.常规的会前遗嘱要交给贵族大会审核

但那个会一年就开两次

2.必须是罗马市民才有资格继承遗产

想在遗嘱里把遗产给非市民是不行的

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

所以古罗马后来就出现了称铜式遗嘱

张凯撒在生前把家产以“要式买卖”的形式

“卖”给信任的朋友

朋友在张凯撒死后再按照他的意愿

把遗产分配给他家人

这……这不就跟当代的信托很像吗?

到了奥古斯都时代

罗马帝国在法律上允许了这种“信托”制度存在

据说这就是家族信托最早的源流

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

后来到了13世纪

英国出现了“用益制”

也叫“尤斯制”(USE)

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

教徒想把土地捐给教会

国王伐开心

就颁布了没收条例

未经国王许可捐给教会的土地

统统要没收

为了继续给教会送钱

头脑灵活的教徒们用起了尤斯制

把土地转让给受托人

约定土地的收益全都给教会

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

尤斯制在传承家族财富上有了广泛应用

比如12、13世纪欧洲十字军东征的时候

远征的骑士们就运用尤斯制

把留下的田产、财产

转让给了信任的第三方

委托第三方把收益交给远征军的家人们

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

再比如,中世纪英国奉行长子继承制

土地都要给长子,不能给其他继承人

只要在生前利用尤斯制把土地转让给他人

指定家族成员做受益人

就能绕开法定继承的规定

让其他继承人也能分到遗产啦

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

尤斯制在英国越来越流行

关键角色“受托人”也越来越职业化

到19世纪出现了专业的信托机构

并最终诞生了现代信托制度

其中的家族信托

就成了家族财富传承的重要手段

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

16世纪的法国贵族被驱逐出境

逃到瑞士日内瓦

他们跟欧洲各国的贵族还有联系

就帮其他贵族管理家族财产

经营、投资、遗产继承啥都干

这群为贵族服务的贵族

开创了名为“私人银行”的业务

他们就是第一代私人银行打工人

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

现代私人银行的业务不断进化

为高净值客户提供更多产品和服务

由私行管理的家族财产

在家族传承中越来越壮大了

近年来私行在中国大陆获得了新发展

2007年,中国银行在境内

率先推出私人银行服务

中国银行私人银行北京、上海分部

正式对外营业

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

中国银行私人银行自2016年开始

提供“家族信托服务”

由中国银行作为财务顾问和托管行

中国银行合作信托公司作为受托人

根据委托人的意愿

管理、运用、处分家族财产

让委托人的家族财富长久传承

家业长青

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

中国银行私人银行能够为家族财富传承保驾护航

用专业服务为客户度身定制传承方案

满足客户在婚前财产?;?、子女教育婚姻

公益慈善事业、家族企业传承等方面的需求

为了自己的未来

也为了后代们的未来

高端客户愿意将信任和财富

托付给中国银行私人银行

中银私行也将不负这份信任

珍视托付

“诚相托、信相守、代相传、家相伴”

《民法典》即将上线,家族财富传承会有哪些改变?|大鱼漫画

中国银行于12月18日发布了

《中国企业家家族财富管理白皮书》

《2021中国银行个人金融

全球资产配置白皮书》

点击阅读原文

与中国银行私人银行一同

驭浪远航!

责编:李文婷 PX019

为您推荐

绿色,真的很棒!|大鱼漫画

绿色,真的很棒!|大鱼漫画

大鱼漫画2020-06-20 17:22:10

已显示全部内容
香蕉网,午夜试看120秒体验区,午夜电影网
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>